Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠 談運論命

Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示,Mini LED晶粒激烈價格競爭將自明年開始,三安光電及中國供應商為最大贏家,他同時指出,長期來看,Mini LED將改善晶電(2448)的產能利用率,但考慮激烈...
完整閱讀